information

  • Thông tin khai giảng & học phí
  • Thời lượng: 1-2 buổi
  • Mã khóa học L020

 Giới thiệu khóa học

Chương trình đào tạo “Kỹ năng tạo động lực làm việc" là chương trình được thiết kế giúp nâng cao động lực làm việc cho đội ngũ quản lý và nhân viên vì mục tiêu chung của tổ chức.

Mục tiêu chương trình

- Hiểu rõ bản chất của động lực làm việc tại tổ chức;
- Phân tích các yếu tố tác động động lực làm việc của nhân viên;
- Nâng cao kỹ năng quản lý năng lực và cảm xúc của nhân viên để tăng hiệu suất và hiệu quả;
- Hoàn thiện kỹ năng truyền cảm hứng cho cấp dưới hoàn thành công việc;
- Nâng cao năng lực định hướng phát triển cho nhân viên;
- Nâng cao khả năng khơi dậy động lực làm việc của nhân viên;
- Biết cách cho phản hồi nhân viên để khích lệ nhân viên phát triển;

Đối tượng đào tạo

- Lãnh đạo đơn vị
- Trưởng phòng, Phó phòng
- Cán bộ nhân viên

Phương pháp đào tạo


- Thảo luận nhóm, động não, làm việc theo nhóm thông qua các bài tập về tình
huống.
- Học viên sẽ thảo luận và làm mẫu và xử lý các bài tập tình huống trong thực
tế công việc.
- Bài tập thực hành và chia sẻ kinh nghiệm.
- Các hoạt động ứng dụng mô phỏng.

Thông tin giảng viên

Giảng viên Bùi Quốc Việt - Giảng viên cao cấp Director of SALT Training

- 2006 đến nay: SALT Consulting & Training, Vietnam - Senior Trainer & Speaker – Giảng viên cao cấp Director of SALT Training
- Từ năm 2004 đến năm 2006: Prudential Vietnam - Senior Trainer & Speaker – Giảng viên cao cấp
- Từ năm 2001 đến năm 2004: Banking Restructure Project at BIDV – World Bank , Vietnam - Project Trainer and Coordinator – Giảng viên và điều phối viên dự án
- Từ năm 1999 đến năm 2001: National Institute of Banking Management, India (NIBM) Bank for Investment & Development of Vietnam (BIDV) Researcher & Planner – Nghiên cứu & Kế hoạch phát triển