information

  • Thông tin khai giảng & học phí
  • Thời lượng: 1-2 buổi
  • Mã khóa học P011

Mục tiêu khóa học

- Hiểu tầm quan trọng của quản lý thời gian hiệu quả
- Khắc phục những tác nhân gây lãng phí thời gian
- Cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Nội dung đào tạo 

1. Tổng quan về quản lý thời gian 
- Nhận thức về thời gian
- Nhận thức về quản lý thời gian
- Lợi ích của quản lý thời gian hiệu quả
- Hậu quả của quản lý thời gian không hiệu quả

2. Nhận diện và loại bỏ kẻ đánh cắp thời gian 
- Nhận diện các tác nhân đánh cắp thời gian
- Nguyên nhân lãng phí thời gian
- Giải pháp cho từng tác nhân
- Thảo luận, thực hành

3, Phương thức quản lý thời gian hiệu quả 
- Thiết lập mục tiêu
- Xác định thứ tự ưu tiên
- Kết hợp ưu tiên với chu kỳ năng lượng con người
- Kỷ luật và sự tập trung

4, Công cụ quản lý thòi gian 
- Các công cụ quản lý thời gian
- Công thức quản lý thời gian hiệu quả
- Thực hành các công cụ
- Tổng kết
- Q&A

Phương pháp học

- Thảo luận mở (Open Discussion)
- Nghiên cứu tình huống (Case study)
- Làm việc nhóm (Team work)
- Phương pháp động não (Brainstorm)
- Sơ đồ tư duy (Mind-map)
- Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture)