information

Giới thiệu khóa học

Chương trình đào tạo “Lãnh đạo truyền cảm hứng" là chương trình được thiết kế giúp các tổ chức phát triển đội ngũ quản lý cấp trung biết cách truyền cảm hứng hướng đến mục đích nhân viên nỗ lực vì mục tiêu chung của tổ chức.

Mục tiêu khóa học

- Hiểu rõ vai trò và tầm ảnh hưởng của lãnh đạo truyền cảm hứng; 
- Nắm vững các nguyên tắc, nguyên lý trong kiểm soát cảm xúc của cấp dưới; 
- Nâng cao kỹ thuật quản lý cảm xúc của nhân viên để tăng hiệu suất và hiệu quả; 
- Hoàn thiện kỹ năng truyền cảm hứng cho cấp dưới hoàn thành công việc; 
- Nâng cao năng lực định hướng phát triển cho nhân viên; 
- Nâng cao khả năng khơi dậy động lực làm việc của nhân viên; 
- Biết cách cho phản hồi nhân viên để khích lệ nhân viên phát triển; 
- Biết cách truyền cảm hứng cho nhân viên tự giải quyết vấn đề khi gặp phát sinh trong công việc.

Đối tượng tham gia

- Lãnh đạo đơn vị
- Trưởng phòng, Phó phòng
- Cán bộ nhân viên

Thông tin giảng viên

Giảng viên Bùi Quốc Việt - Giảng viên cao cấp Director of SALT Training

- 2006 đến nay: SALT Consulting & Training, Vietnam - Senior Trainer & Speaker – Giảng viên cao cấp Director of SALT Training
- Từ năm 2004 đến năm 2006: Prudential Vietnam - Senior Trainer & Speaker – Giảng viên cao cấp
- Từ năm 2001 đến năm 2004: Banking Restructure Project at BIDV – World Bank , Vietnam - Project Trainer and Coordinator – Giảng viên và điều phối viên dự án
- Từ năm 1999 đến năm 2001: National Institute of Banking Management, India (NIBM) Bank for Investment & Development of Vietnam (BIDV) Researcher & Planner – Nghiên cứu & Kế hoạch phát triển